Loading
NIEUW: producten voor incontinentie
Gratis verzending
Uitstekende prijs-kwaliteit
Besteld voor 13h, volgende werkdag geleverd
Alle prijzen zijn inclusief BTW

Privacy policy

Inleiding
Remedus BV hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in voor de bescherming van persoonsgegevens van al haar betrokken personen. Deze Privacyverklaring geeft een overzicht van het belang dat wij hechten aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens in het kader van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 m.b.t. Gegevensbescherming (AVG), het medisch geheim en de Belgische Wet van 22 augustus 2002 inzake rechten van de patiënt, hoe wij te werk gaan, wie onze vertrouwde partners zijn, welke uw rechten en onze verplichtingen zijn.


Wie verwerkt uw gegevens?
Remedus BV, gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 17-19 met als ondernemingsnummer BE 0456.716.679 is de verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij bepalen hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens verwerkt worden.
 
Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
Remedus verwerkt persoonsgegevens van verschillende categorieën betrokken personen zoals de bezoekers van onze website, onze partners en eventuele sollicitanten.
 Persoonsgegevens van websitebezoekers zoals patiënten, zorgverleners en partners
-        Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam;
-        Contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
Persoonsgegevens van sollicitanten
-        Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam;
-        Contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
-        CV;
-        Motivatiebrief.
 Persoonsgegevens van bezoekers van onze online webshop
-        Identificatiegegevens zoals naam en voornaam;
-        Contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer;
-        Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer.

 

Cookies
Wanneer u onze website(s) bezoekt, kunnen er mogelijks mits uw toestemming bepaalde niet-essentiële cookies op uw eindapparaat worden geïnstalleerd. Voor meer informatie in verband met de cookies verwijzen wij u naar onze cookiepolicy.
 
Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de hieronder vermelde doeleinden. Indien wij een nieuwe verwerking zouden willen doen met betrekking tot uw persoonsgegevens en u deze niet redelijkerwijze van ons als zorgverlener zou kunnen verwachten, zullen wij hiervoor steeds uw voorafgaande geïnformeerde toestemming vragen.
 
-        Om u te kunnen contacteren bij een vraag tot contact;
-        In het kader van rekrutering en sollicitaties;
-        Om uw bestellingen in onze webshop te kunnen uitvoeren en deze bij u te kunnen leveren;
-        Om onze wettelijke verplichtingen na te komen.
 
Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en verbinden ons ertoe deze alleen te verwerken op een manier die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor uw gegevens aanvankelijk werden verzameld.
 
Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Intern worden uw persoonsgegevens verwerkt door onze werknemers op basis van een ‘need-to-know’ basis. Dit betekent dat enkel de personen die werkelijk toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te helpen, er toegang tot hebben.
Extern worden uw persoonsgegevens tevens enkel verwerkt door derde partijen enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is om de volgende doeleinden te kunnen nastreven:
-        Om ons bij te staan in het punt 4 opgesomde doeleinden;
-        Om onze wettelijke verplichtingen uit te oefenen.
Met deze derde partijen hebben wij telkens verwerkersovereenkomsten getekend om te garanderen dat zij, zoals wij, uw persoonsgegevens met het allergrootste respect en veiligheid verwerken.
 
Verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Uw persoonsgegevens zullen zowel door ons als onze partners enkel binnen de EER verwerkt en opgeslagen worden. Er is in geen geval sprake dat uw persoonsgegevens de EER verlaten.
 
Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, dan wel voor de uitvoering van een contract of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Onze bewaartermijnen verschillen naar gelang van de aard van de verwerking in kwestie en het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.
In alle gevallen kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard als daar een wettelijke of reglementaire reden voor is, of voor een kortere periode als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er niet langer een legitieme reden is om ze te bewaren.
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Ter bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om ze zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, ongewilde aanpassingen, ongeoorloofde toegang of misbruik. Deze maatregelen omvatten onder andere fysieke en operationele beveiligingsmaatregelen, toegangscontrole tot onze IT-systemen, bewustmaking van ons personeel en vertrouwelijkheidsclausules van zowel interne als externe medewerkers.
Hetzelfde niveau van beveiliging wordt tevens opgelegd aan onze verwerkers.
 
Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?
Voor al uw vragen omtrent uw persoonsgegevens of om uw rechten zoals hierboven vermeld uit te kunnen oefenen, kan u zich richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming. Dit door wijze van gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een éénzijdig (verso) kopie van uw identiteitskaart via de post naar Remedus, Boomsesteenweg 44, 2630 Aartselaar of via e-mail naar dpo@remedus.be. We verbinden ons ertoe om uw verzoek binnen een (1) maand na ontvangst te beantwoorden.
Recht van toegang tot uw persoonsgegevens
U hebt te allen tijde het recht de toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen wij over u verzamelen.

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens
U hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”)
U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. Wij nemen deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.
Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van een van onze rechtmatige belangen van of op grond van algemeen belang. Wij zullen deze verwerking dan stopzetten tenzij wij kunnen aantonen dat er meer dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de bescherming van onze rechten in het kader van juridische geschillen.
Recht om uw toestemming in te trekken
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die eerder door ons zijn uitgevoerd.
Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. We gaan door met het opslaan van uw gegevens, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt bv. deze aanvraag indienen als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door ons niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.
Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten sturen.
Het recht om een klacht in te dienen
Als u op enig moment meent dat wij inbreuk hebben gemaakt op uw privacy, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermings-autoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e- mail: contact@apd-gba.be.


Inbreuken in verband met persoonsgegevens
In het geval dat u een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens vaststelt of een vermoeden heeft dat zulke inbreuk heeft plaatsgevonden, kan u ons hiervan op de hoogte houden via dezelfde contactgegevens als vermeld in punt 9 van deze privacyverklaring, namelijk: via de post naar Remedus, Boomsesteenweg 44, 2630 Aartselaar of via e-mail naar dpo@remedus.be.

 

Wijzigingen aan de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen door een aangepaste versie op de website of mobiele applicatie te publiceren. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Bij ingrijpende veranderingen zal Remedus het nodige doen om deze wijzigingen expliciet aan u kenbaar te maken. De privacyverklaring gepubliceerd op onze website of applicatie is steeds de meest recente.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Remedus bv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten