Loading
NIEUW: producten voor incontinentie
Gratis verzending tem 31/03/'24
Uitstekende prijs-kwaliteit
Besteld voor 13h, volgende werkdag geleverd
Alle prijzen zijn inclusief BTW

Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen ‘Verkoper’ (Remedus BV, Boomsesteenweg 44, 2630 Aartselaar – BE.0456.716.679) en de 'Koper’, samen ‘de Partijen’. Enkel deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper met uitsluiting van eventueel algemene voorwaarden van de Koper. Er kan alleen mits schriftelijk toestemming van beide Partijen van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven.

De persoon of rechtspersoon die de bestelling plaatst wordt beschouwd als Koper en staat borg voor de betaling van de fac­tuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde moet worden opgesteld en verzonden.

De prijzen, in catalogussen en prospectussen vermeld, zijn slechts informatief en verbinden de Verkoper niet. De offertes zijn slechts bindend gedurende de erin bepaalde ter­mijn en zoniet gedurende maximaal dertig (30) dagen.

De in de offertes van de Verko­per bepaalde leveringstermijn is niet bindend. Indien door omstandigheden buiten zijn wil een levering niet binnen de voorziene leveringstermijn kan geleverd worden, kan de Verkoper steeds een zelfde product van een andere producent aanbieden. Enige vertraging van de levering van de goederen door de Verkoper, geeft geen aanleiding tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst significante wijzigingen voordoen in een prijs van grondstoffen of in de lonen.

De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper zolang de volledige prijs niet is betaald. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Een koper die een consument is zoals gedefinieerd in artikel I.1, 2° van het WER, heeft een herroepingsrecht van veertien (14) dagen om de verkregen goederen terug te sturen naar de Verkoper zoals opgenomen in artikel VI.45 e.v. van de WER.

Onverminderd het herroepingsrecht zoals opgenomen in punt 6 van deze algemene verkoopsvoorwaarden dient elke annulering van een bestelling door de koper schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 3 dagen. Zij is echter slechts geldig mits de schriftelijke aanvaarding van de verkoper. In dergelijk geval is een forfaitaire vergoeding van 40% van het gefactureerde bedrag verschuldigd door de koper. Voor elke bestelling onder 50,- EUR (inclusief BTW) wordt een administratiekost van 15,- EUR aangerekend.

De facturen zijn, behoudens schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Alleen de datum van inschrijving op de rekening courant wordt beschouwd als betalingsdatum. Bepaalde klachten kunnen van de verplichting tot betaling niet ontslaan. Alle betalingen zullen worden aangewend ter beta­ling van oudst bestaande schulden door toerekening ervan vooreerst op de kosten, de intresten en eventueel verschuldigde schadevergoeding en vervolgens op de hoofdsom. De vooraankondiging voor betalingen via domiciliëring, aanbevolen door SEPA, wordt teruggebracht van veertien (14) dagen naar één (1) dag.

 

Facturen dienen betaald te worden voor de uiterste betaaldatum, zoals vermeld op de factuur. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien opnieuw niet betaald wordt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire vergoeding als volgt: 
•    20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
•    30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
•    65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.


Wanneer de Koper zijn/haar contractuele verplichtingen niet nakomt, houdt de Verkoper zich het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht (8) werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 Klachten betreffende de geleverde goederen of de facturen, moeten binnen de acht (8) werkdagen na levering, uitvoering of ontvangst, per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt aan de Verkoper. Nadien worden de leveringen en fac­turen geacht zonder enig voorbehoud door de Koper te zijn aanvaard.

Alle overeenkomsten met de verkoper en deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch Recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de verkoper of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper bevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Remedus bv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten